علل ایجاد پلیپ بینی

علل ایجاد پولیپ بینی

مشخص نیست علت شکل گیری پولیپ های بینی چیست. بعضی چیزها می توانند احتمال ایجاد پولیپ های بینی را در شما افزایش دهند، مانند:

  • آسم
  • واکنش نامناسب به مصرف آسپرین

پولیپ های بینی در کودکان نادر هستند.

برای دیدن نوشته هایی که به دنبال آن هستید تایپ کنید