ایادرماه اول بارداری ادم عادت ماهانه میشود

0

بعدازدوروزسیکل ماهانه برای بارداری اقدام کردم چراعادت ماهیانه شدم بعدازبیست وخورده ای روزیعنی باردارنیستم

نیایش پرسید 22 مهر 1402
0

سلام.بله اگه پریود شدید باردار نیستید.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.