0

بعدازدوروزسیکل ماهانه برای بارداری اقدام کردم چراعادت ماهیانه شدم بعدازبیست وخورده ای روزیعنی باردارنیستم

نیایش پرسید 22 مهر 1402