0

سلام حدودا یک سی سی هوا به رگ بیمار تزریق شده است موردی ایجاد میشود؟

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 3 بهمن 1402