0

درد قسمت زیر هشت معده و دور ور شکم تا قسمت ناف و سنگینی معده

عرفان امانی پاسخ داد 23 مهر 1402