0

۴ سال پیش رفتم دکترو گفت مشکلدو قطبی شدید دارم اما هیچ تاثیری روش هاش رویمن نداشت و صدای توی سرم منو بیشتر تشویق میکرد اوایل میشد کنترلش کرد ولی الان یک ساله ک دیگه فرق حرف خودمو با اون تشخیص نمیدم منو جوری ک میخواد بازی میده یعنی بهم مزدیک میشه بهم اعتیاد به هرچیزی رو میده ک بیشتر منظورم مواد هست اما گزینه های دیگه ای هم هست،وقتی معتاد شدم و به خودم اسیب زدم ساکت میشه

دیگه روش کنترل ندارم حال روحی به شدت بدی دارم اعصبانیت خشم غم لبخند،رو همش کنترل داره حتی نمیتونم واضح توضیحش بدم

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 9 بهمن 1402