0

سلام سه ماه از زایمانم می‌شه خیلی کمردرد دارم
وهمچنان دروقت نشستن وبلندشدن زیرنافم
ولگنم دردمیکندوچندروزمیشه ترشحاتم دارم

عرفان امانی پاسخ داد 21 آبان 1402