0

سلام خسته نباشیدمن بعداززایمان سزارینم دوبارپروییدشدم این دوماه سرموقع پروییدشدم ولی این ماه 5روزعقب افتاده ازاسترس دارم دیوونه میشم اعصابم داغون شده 3تابچه دارم نمیخوام دیگه باردارشم دخترم هنوز1سالشه وشیرمیخوره توروخداراهنماییم کنیدچیکارکنم دیگه فکرشم دیوونم میکنه بچهام کوچیکن پشت سرهم بودن 6ساله و4ساله وآخریم 1سالشه

مریم پرسید 15 مهر 1402