0

هنگام شوخی دوستم را فشار زیادی دادم و بین دستهایم بلند کردم که استخوان زیر دستم تق تق کرد آیه احتمال شکستگی هست ؟

اصغر زارع پرسید 9 مهر 1402