ممکن است در اثر فشار دست دنده دچار شکستگی شود ؟

648 بازدیدمتخصص داخلی
0

هنگام شوخی دوستم را فشار زیادی دادم و بین دستهایم بلند کردم که استخوان زیر دستم تق تق کرد آیه احتمال شکستگی هست ؟

اصغر زارع پرسید 9 مهر 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.