ممکن است در اثر فشار دست دنده دچار شکستگی شود ؟

414 بازدیدمتخصص داخلی
0

هنگام شوخی دوستم را فشار زیادی دادم و بین دستهایم بلند کردم که استخوان زیر دستم تق تق کرد آیه احتمال شکستگی هست ؟

مائده سلیمانی پاسخ داد 15 مهر 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.