0

۱۶ سالمه سال دهم کامپیوتر میخونم
نمیتونم با هم سن های خودم ارتباط برقرار کنم خیلی این موضوع اذیتم میکنه ب حر حال تو سنی هستم ک ب یک دوست و همراه نیاز دارم خیلی گوشه گیر و درونگرا هستم ترجیح میدم بیشتر وقت ها بخوابم تا از اتفاقای اطرافم دور باشم

کوثر پرسید 5 مهر 1402