0

اقا ما ۱۳,۱۴ یالمون بود یچیزی توی سینمون سفت شد که دیگع نذاشت کاراته کار کنم چون ضربه میخورد درد میگرفت و از اون بر سینه ماهم از اون تخت بودن در اومد و برامده شد گفتن بزرگ تر بشی حل میشه حل نشد من ۲۰ سالمه چکنم؟

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 22 آذر 1402