چیکار‌بکنم‌‌تا‌بهم‌نگن‌خشک‌وقتی‌ذاتا‌آدم‌منزوی‌ای‌ام؟

0

سلام‌

نمیدونم‌از‌کجا‌شروع‌کنم‌‌‌‌من‌۱۴‌سالمه‌‌‌‌‌‌‌از‌‌بچگی‌چون‌فاصله‌ام‌با‌پدر‌و‌مادر

و‌برادرم‌زیاد‌بود‌و‌برام‌وقت‌نمیذاشتن‌منزوی‌شدم

تمام‌سعی‌ام‌رو‌میکنم‌از‌انزوا‌بیرون‌بیام‌ولی‌همه‌بهم‌میگن‌آدم

خشک‌و‌ساکتی‌ام!

حالم‌اصلا‌خوب‌نیست

وقتی‌بم‌میگن‌خشک‌بیشتر‌به‌انزوا‌رو‌میارم

خانوادم‌این‌همه‌مهارت‌دارم‌رو‌به‌چشم‌نمیبینن

و‌همش‌بهم‌سرکوفت‌خشک‌بودن‌میزنن

دیگه‌نمیکشم‌..

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 14 فروردین 1403
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.