ایادرماه اول بارداری ادم عادت ماهانه میشود

0

بعدازدوروزسیکل ماهانه برای بارداری اقدام کردم چراعادت ماهیانه شدم بعدازبیست وخورده ای روزیعنی باردارنیستم

مائده سلیمانی پاسخ داد 25 مهر 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.