عملیات احیا کمک های اولیه

عملیات احیاء کمک های اولیه

این صفحه اطلاعات و دستورالعمل هایی را در مورد احیاء قلبی-ریوی بدون تنفس دهان به دهان و عملیات احیاء با تنفس دهان به دهان ارائه می دهد.

عملیات احیاء بدون تنفس دهان به دهان

برای انجام یک ماساژ قلبی این کارها را انجام دهید:

 1. کف دست خود را روی استخوان جناغ سینه در مرکز قفسه ی سینه فرد قرار دهید. دست دیگر را روی دست اول قرار داده و انگشتان را در هم قفل کنید.
 2. خودتان طوری قرار بگیرید که شانه هایتان بالای دست هایتان باشد.
 3. با استفاده از وزن بدنتان(نه فقط بازوها) 5-6 سانتی متر بصورت عمودی روی قفسه ی سینه فرد مصدوم فشار وارد کنید.
 4. در حالیکه همچنان دست ها را روی قفسه ی سینه نگه داشته اید فشار را برداشته اجازه دهید قفسه ی سینه به حالت اولیه خود بازگردد.
 5. این واردکردن فشار را با سرعت 100 تا 120 بار در دقیقه تکرار کنید تا زمانیکه آمبولانس برسد و یا اینکه از این کار خیلی خسته شوید.

زمانیکه برای درخواست آمبولانس (115) تماس می گیرید سیستم تلفنی وجود دارد که می تواند دستورالعمل های نجات دهنده ی زندگی مانند توصیه هایی برای عملیات احیاء ارائه دهد. این سیستم های تلفنی اکنون بسیار رایج هستند و به راحتی از طریق تلفن همراه قابل دسترسی می باشند.

عملیات احیاء همراه با تنفس دهان به دهان

در صورتیکه برای انجام عملیات احیاء شامل تنفس دهان به دهان آموزش دیده اید و به مهارت خود در این زمینه اطمینان کامل دارید، باید ماساژ قفسه ی سینه را همراه با تنفس دهان به دهان انجام دهید. اگر به طور کامل مطمئن نیستید فقط عملیات احیاء بدون تنفس دادن را انجام دهید(سطرهای بالا را بخوانید).

بزرگسالان

 1. کف دست خود را در مرکز قفسه سینه ی فرد قرار دهید، سپس دست دیگر را روی آن گذاشته و به اندازه ی 5-6 سانتی متر با یک سرعت ثابت 100-120 فشار در دقیقه  به سمت پایین فشار وارد کنید.
 2. بعد از هر 30 ماساژ قلبی دو تنفس دهان به دهان انجام دهید.
 3. سر مصدوم را به آرامی کج کرده و چانه را به کمک دو انگشت با لا بیاورید. بینی فرد را با انگشت فشار دهید. دهان خود را روی دهان مصدوم قرار داده و بطور پیوسته و محکم برای حدود یک ثانیه در دهانش بدمید. چک کنید که قفسه ی سینه ش بالا می آید. دو تنفس دهان به دهان بدهید.
 4. با دوره های 30 ماساژ قلبی و 2 تنفس دهان به دهان ادامه دهید تا زمانیکه فرد احیاء شود یا اورژانس برسد.

کودکان بالای یک سال

 1. با قرار دادن یک دست روی پیشانی کودک و به آرامی سر را به عقب چرخاندن و بالا کشیدن چانه راه هوایی او را باز کنید. اگر هر گونه مانع و انسداد واضحی در مسیر بینی و دهان او می بینید، خارج کنید.
 2. بینی را با دوانگشت به حالت نیشگون نگه دارید. دهانتان را به دهان کودک بچسبانید و بصورت پیوسته و محکم داخل دهانش بدمید. چک کنید که قفسه ی سینه بالا بیاید. 5 تنفس دهان به دهان اولیه به او بدهید.
 3. کف یک دست را روی مرکز قفسه ی سینه ی کودک قرار دهید و به اندازه ی 5 سانتی متر به سمت پایین فشار وارد کنید، این میزان حدود یک سوم قطر قفسه ی سینه است. کیفیت(عمق) ماساژ قلبی بسیار اهمیت دارد. اگر با یک دست نمی توانید به اندازه ی 5 سانتی متر فشار وارد کنید از هر دو دست تان کمک بگیرید.
 4. بعد از هر 30 ماساژ قلبی با سرعت 100 تا 120 بار در دقیقه، دو تنفس دهان به دهان بدهید.

این کار را با دوره های 30 ماساژ قلبی و دو تفس دهان به دهان تا زمانیکه کودک احیاء شود یا اورژانس برسد ادامه دهید.

کودکان زیر یک سال 

 1.  
 2. با قرار دادن یک دست روی پیشانی نوزاد و به آرامی سر را به عقب چرخاندن و بالا کشیدن چانه راه هوایی او را باز کنید. اگر هر گونه مانع و انسداد واضحی در مسیر بینی و دهان او می بینید، خارج کنید.
 3. دهان خود را روی دهان وبینی نوزاد قرار داده و بصورت محکم و پیوسته داخل دهانش بدمید، چک کنید که قفسه ی سینه ش بالا می آید. 5 تنفس دهان به دهان اولیه به او بدهید.
 4. دو انگشت را روی مرکز قفسه ی سینه قرار داده و به اندازه 4 سانتی متر به سمت پایین فشار دهید، این میزان حدود یک سوم قطر قفسه ی سینه است. کیفیت(عمق) ماساژ قلبی بسیار مهم است. اگر با نوک دو انگشت نمی توانید به اندازه ی 4 سانتی متر فشار وارد کنید از کف یک دست برای ماشاژ قلبی استفاده کنید.
 5. بعد از 30 ماساژ قلبی با سرعت 100 تا 120 بار در دقیقه، دو تنفس دهان به دهان بدهید.
 6. این کار را با دوره های 30 ماساژ قلبی و دو تفس دهان به دهان تا زمانیکه نوزاد احیاء شود یا اورژانس برسد ادامه دهید.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.