پیشگیری از حوادث

پیشگیری از حوادث راه رفتن در خواب

مهم است  فضاهایی از خانه را که فرد ممکن است حین خواب در آنجا راه برود از اشیاء شکستنی و آسیب زا خالی کنید و هرگونه شیئ را که ممکن است پای فرد به آن گیر کرده و زمین بخورد، بردارید. همچنین فکر خوبی است که درها و پنجره ها را قفل کنید.

اگر کودک شما در خواب راه می رود اجازه ندهید در طبقه ی بالایی یک تخت دوطبقه بخوابد. ممکن است بخواهید بالای راه پله ها درِ امنیتی  نصب کنید.

همچنین مهم است که پرستار نوزاد، خویشاوندان و دوستانی که  هنگام شب مراقب کودکتان هستند بدانند ممکن است او در خواب راه برود و اگر این اتفاق افتاد چه کار باید بکنند.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.