0

س پدر اعصاب وروان رگ های مغز بیشتر از کارافتاده وقرص مستینون میخوره خارجی ولی واستان گلستان به زور گیرمیاد نمیشه به جاش قرص دیگه مسرف کنه

عرفان امانی پاسخ داد 12 دی 1402