0

دوست پسرم چند خیلی زود رنجه و زود ناراحت میشه فقط میخواد حرف خودش باشه چیزی میخواد ازم که نمیتونم بدم

و بخاطر همین ندادن ناراحت میشه از دستم‌ترس از جدایی و دارم(:

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 1 بهمن 1402