خشکی چشم سگ

0

دو هفته ای هست که سگم چشم سمت راستش خشک شده.

دلیل و روشی برای بهبودی معرفی کنید لطفا

عرفان امانی پاسخ داد 10 بهمن 1402
0

اشک مصنوعی انسانی (قطره تیرلوز سه چهار بار روزانه دوقطره) طبق دستور مصرف انسانی درچشم وقطره ویتوکید انسانی صبح و شب ده قطره خورکی.

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 10 بهمن 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.