0

شب وروزخواب ندارم سردرد و اضطراب عصبی میشم خیلی حوصله چیزی ندارم

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 14 بهمن 1402