0

بادرود

حدود ۹ ماه پیش ضربه به آرنج با افتادن از دوچرخه اتفاق افتاد و تا بعد ۳ ماه بازه حرکتی دستم برگشت ولی یک درد خفیفی موقع صاف کردن آرنج و خم کردن هست آیا هنوز باید برای بهبود صبر کنم؟ چون ورزش دو هم انجام میدم

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 2 بهمن 1402