0

پسرم درگیراعتیاد است چندبار کمپ رفته ولی بعد امدن ازکمپ یک هفته یادو هفته لغزش کرده

کاملا هویت و شخصیت و اعتماد به نفس و ازدست داده.چکارباید بکنم.لطفا راهنمایی کنید

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 15 اسفند 1402