تداخل دارویی قرص LD و قرص های قلب

0

من از قرص LD استفاده میکنم ولی ازامشب بایدقرصهای قلب استفاده کنم،تداخل دارویی ندارد؟

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 19 فروردین 1403
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.