کلونازپام با نسخه پزشک عمومی هم داده میشه یا فقط روان پزشک ؟

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.