0

من دوروز است یدتراپی شده ام و امروز بسیار بی قرار بوده ام و بیخواب شده ام، ایا میتوان برای من یک ارام بخش یا خواب اور تجویز کرد با توجه به شرایطم؟

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 22 آذر 1402