مجله پزشکی و سلامتی

پیچ خوردگی تخمدان و فالوپ 
پزشکی

پیچ خوردگی تخمدان و فالوپ 

پیچ خوردگی تخمدان و فالوپ به چرخش کامل یا جزئی تخمدان بر روی تکیه گاه های لیگامانی آن اشاره دارد

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.