Coronary arteries of the heart

عروق کرونر قلب

بیماری عروق کرونر قلب یک عامل اصلی مرگ در ایران و در تمام جهان است. این بیماری گاهی بیماری ایسکمیک قلب نیز نامیده می شود.

قلب

قلب عضله ای با ابعادی به اندازه ی مشت دست شماست. این عضله خون را به بدن شما پمپ می کند و حدود 70 بار در در دقیقه ضربان دارد. بعد از اینکه خون سمت راست قلب را ترک می کند به ریه ها می رود جایی که اکسیژن برداشت می کند.
خون غنی از اکسیژن به قلب شما باز می گردد و سپس از طریق شبکه ای از شریان ها  به سمت ارگان های بدن پمپاژ می شود. خون قبل از اینکه مجددا به ریه ها برود از طریق وریدها به قلب بازگردانده می شود.
قلب خون مورد نیاز خود را از شبکه ای از عروق خونی در سطح قلب به نام عروق کرونر برمی دارد.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.