تشخیص پوکی استخوان

تشخیص پوکی استخوان

ابزارهای ارزیابی خطر

اگر پزشک شما مشکوک به پوکی استخوان شود می تواند به کمک یک برنامه ی آنلاین مانند فراکس یا شکستگی-کیو میزان خطر را بررسی کند.
به کمک این ابزارها می توان خطر شکستگی را در یک فرد در سنین  40-90 سالگی پیش بینی کرد. الگوریتم های موجود احتمال شکستگی طی 10 سال در استخوان لگن و احتمال شکستگی بزرگ طی 10 سال در ستون فقرات، لگن، شانه یا ساعد را ارزیابی می کند.

اسکن دگزا

همچنین پزشک شما را برای اندازه گیری تراکم بافت استخوانی جهت انجام اسکن دگزا ارجاع خواهد کرد. این اسکن یک روش کوتاه و بدون درد است که انجام آن بسته به منطقه ای از بدن که اسکن می شود حدود 5 دقیقه طول می کشد.
تراکم استخوانی شما با تراکم استخوانی یک فرد جوان سالم و همچنین با تراکم استخوانی فردی با جنس و سن شما مقایسه می شود. تفاوت بصورت انحراف معیار محاسبه می شود که به آن امتیازِ تی(T score) می گویند.
انحراف معیار، اندازه گیریِ میزانِ تغییرپذیریِ یک متغیر بر اساس میانگین یا مقدار مورد انتظار است. امتیازِ تی(T score) بصورت زیر دسته بندی می شود:

  • بالاتر از -1 طبیعی است
  • بین 1- و -2.5 بعنوان کاهش تراکم استخوانی در مقایسه با حداکثر توده ی استخوانی شناخته می شود
  • زیر -2.5 بعنوان پوکی استخوان تلقی می گردد

 استئوپِنی

اگر تست تراکم استخوان نشان دهد که تراکم استخوانی شما کاهش یافته اما نه به اندازه ای که در محدوده ی تشخیص پوکی استخوان قرار بگیرید، بعنوان استئوپنی تشخیص داده می شوید.
پزشک شما همچنان بعضی از درمان هایی که در زیر شرح داده شده است را بر اساس نتایج تست و خطر  شکستگی در شما برایتان تجویز می کند.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.